نشریه || ادبیات

دوماهنامه انجمن علمی بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

نشریه || ادبیات

دوماهنامه انجمن علمی بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

نشریه || ادبیات
بایگانی
آخرین مطالب

مجلۀ ادبیات

دوماهنامۀ انجمن علمی بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

دورۀ جدید

 

این مجله پیش از این با عنوانِ سخن‌اهل‌دل، بیست و سه شماره منتشر کرده است.

 

صاحب‌امتیاز: انجمن علمی بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

 

سردبیر و مدیرمسئول: محمدحسین توفیق‌زاده

 

تحریریه:

محمدحسین توفیق‌زاده، ماندانا فیروزآبادی، زهرا قادری، مهسا رشیدی